Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je VIRDE spol. s r.o., IČ 64609782, se sídlem Štemplovec 10, 747 74 Holasovice (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

 • Adresa provozovny: Štemplovec 29, 747 74 Holasovice

 • email: virde@virde.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 

Čl. 2

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě Vaší registrace na http://obchod.virde.cz/.

 2. Správce zpracovává zejména tyto Vaše osobní údaje:

 1. jméno, příjmení - povinné

 2. e-mail – povinné

 3. telefonní kontakt - povinné

 4. datum narození - dobrovolné

 5. titul - dobrovolné

 

Čl. 3

Právní titul a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • právní povinnost, která se na správce vztahuje,

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, 

 • oprávněný zájem správce,

 • Váš souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:

 • vyřízení Vašeho dotazu či objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; osobní údaje uvedené v čl. 2 odst. 2 bodu a-d jsou nutné pro vyřízení dotazu či objednávky, pročež bez jejich poskytnutí nelze odpovědět na Váš dotaz, popř. uzavřít smlouvu a vyřídit objednávku,

 • plnění právních povinností stanovených právními předpisy ČR,

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

Čl. 4

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a plnění povinností stanovených právními předpisy.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Čl. 5

Další zpracovatelé

 1. Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu.

 2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.Čl. 6

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,

 • požadovat po správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,

 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, které jste oprávněn/a uplatnit prostřednictvím shora uvedeného e-mailu.

 Čl. 7

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím souhlasu při registraci na internetovém obchodě na odkazu http://obchod.virde.cz/authentication?back=my-account potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 484/2004 Sb., vyjadřujete souhlas zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Případnou novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.