Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je VIRDE spol. s r.o., IČ 64609782, se sídlem Štemplovec 10, 747 74 Holasovice (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

 • Adresa provozovny: Štemplovec 29, 747 74 Holasovice

 • email: virde@virde.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 

Čl. 2

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě plnění Vašeho dotaz v sekci „Poradna“.

 2. Správce zpracovává zejména tyto Vaše osobní údaje:

 1. jméno, příjmení

 2. e-mail

 

Čl. 3

Právní titul a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • právní povinnost, která se na správce vztahuje,

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, 

 • oprávněný zájem správce,

 • Váš souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:

 • vyřízení Vašeho dotazu v rámci sekce „Poradna“; osobní údaje uvedené v čl. 2 odst. 2 bodu a-c jsou nutné pro vyřízení dotazu, přičemž bez jejich poskytnutí nelze odpovědět na Váš dotaz,

 • plnění právních povinností stanovených právními předpisy ČR. 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Čl. 4

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu, než je odvolán tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely podání dotazu a odpovědi, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, nejdéle však po dobu 3 let. 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Čl. 5

Další zpracovatelé

 1. Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů jsou osoby podílející se zpracování odpovědi na Váš dotaz (nejčastěji externí spolupracovník RNDr. Lubomír Meravý).

 2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.Čl. 6

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,

 • požadovat po správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,

 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, které jste oprávněn/a uplatnit prostřednictvím shora uvedeného e-mailu.

 

Čl. 7

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového dotazového formuláře v sekci „Poradna“ na odkazu https://www.virde.cz/rs/poradna/ potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 484/2004 Sb., vyjadřujete souhlas zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Případnou novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.